• 3

    توسعه ۶ مرکز مخابراتی شهرستان قدس

    پایگاه خبری دقت – عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات الغدیر، پیروزی، شهر قدس، سیدالشهداء، شهید رشیدی و شهید قندی از تاریخ ۲۶ دی ماه آغاز می شود.