• 1871968
    رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین:

    حفاظت از اراضی کشاورزی ورامین با جدیت دنبال می شود

    پایگاه خبری دقت – رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که با تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی مقابله خواهیم کرد، گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی ورامین با جدیت دنبال می شود.