• 13930730000751_photoa
    سرپرست اداره محیط زیست اسلامشهر خبر داد

    بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان اسلامشهر

    پایگاه خبری دقت – سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از دومین مرحله طرح گشت و پایش شبانه واحدهای صنعتی، صنفی و خدماتی این شهرستان با حضور نمایندگان ادارات و دادستانی اسلامشهر خبر داد.