• 6
    معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران خبر داد :

    آمار سرقت در استان تهران کاهش یافته است

    پایگاه خبری دقت – معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران گفت:با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده،آمار سرقت ها در استان تهران کاهش یافته است.