• 50

    موفقیت هنرمند شهرری در جشنواره فیلم سماء

    پایگاه خبری دقت -فیلمنامه «عینک» نوشته عباس محمدی گیلوائی از هنرجویان انجمن سینما ی جوانان ایران دفتر شهرری مقام سوم سومین جشنواره فیلم کوتاه سما را به خود اختصاص داد.