• با ارسال طرحی به هیات رئیسه مجلس؛

    پیشنهاد تغییرات در تعطیلات رسمی کشور

    پایگاه خبری دقت – عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، از ارسال طرح تعطیلات رسمی کشور با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس خبر داد.