• 82039534-70658992

    بازگشت بزرگترین شریك اروپایی ایران

    پایگاه خبری دقت -اعمال تحریم ها، ارزش مبادلات تجاری ایران و ایتالیا را از ۷٫۵ میلیارد یورو در سال به ۱٫۵ میلیارد یورو كاهش داد و اكنون بعد از رفع تحریم ها در نتیجه برجام،…